Integritets– och cookiepolicy för Water Company

För oss på Water Company är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund. Vår webbplats, watercompany.se (hädanefter: ”webbplatsen”) använder cookies och andra relaterade teknologier (för bekvämlighets skull kallas all teknik för ”cookies”). Cookies placeras även av tredje part som vi har anlitat. I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för alla tjänster som tillhandahålls av Water Company i Sverige AB, 556481-9364. Kungsgatan 36, 534 34 Vara. Kund får endast vara myndig fysisk person (privatperson) eller juridisk person (företag, organisationer mm). Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av det huvudavtal som är ingånget mellan parterna.

1. Användande av Water Companys Tjänster 1.1 Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning.

· Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.

· Om vattenautomat måste flyttas av någon anledning tex renovering i fastighet eller flytt till ny lokal måste hyrestagaren kontakta Water Company för av montering samt återinstallation vattenautomaten. Om någon obehörig gör jobbet gäller inga försäkringar samt att en kostnad kan uppstå för hyrestagaren om skador uppstått på objektet samt kring hörande utrustning som läckskydd, kopplingar och slangar som tillhör Water Company.

2. Water Companys Skyldigheter

2.1. Water Company ska tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i det avtal som skrivs. Water Company har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.

2.2. Water Company hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för otillåten verksamhet där myndigheter måste kontaktas.

2.3. Personuppgifter kan lagras så som företagsnamn, leveransadress, placering av objektet, avdelningsnamn, namn på kontaktperson/kontaktpersoner, telefonnummer, mejladresser, fakturaadresser, märkid för att möjliggöra fakturering, service och avtalskontakt. När Water Company inte behöver personuppgifterna/företagsuppgifterna tex när kund avslutar sitt abonnemang raderas samtliga uppgifter i service och säljprogrammet, uppgifter som måste sparas enligt lag följer vi alltid, till exempel bokföringslagen (7 år)

2.4. När kontaktperson slutar sin tjänst kan dem lätt via mejl avregistrera sig som kontaktperson på Water Company (via mail info@watercompany.se) och få alla sina uppgifter raderade i våra register.

3. Betalning och ersättning

3.1. Fasta priser enligt överenskommelse.

3.2. Betalning ska vara Water Company tillhanda senast på förfallodagen. Betalning ska ske inom 30 dagar netto om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Beloppet alltid vara Water Company tillhanda senast på respektive förfallodag.

3.3. Vid försenad eller utebliven betalning har Water Company rätt att debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.

3.4. För det fall kund ej betalar Water Companys faktura senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd, har Water Company rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan. Hyrda objekt återtas.

3.5. Produkter, tillbehör så som filter, kolsyra, karaffer debiteras innan varan levereras vid första gångs köp. Varor som säljs direkt till hemma marknaden debiteras i förskott.

4. Kundens ansvar

4.1. Se till att rätt VVs är på plats innan installation samt ett strömuttag 230V. VVS koppling ½ eller ¾ tums utvändig gänga monteras efter instruktioner från Water Company.

4.2 Se till att alltid kontakta Water Company för flytt och återinstallation av vattenautomat. Även när det skall renoveras i huset enbart Water Company kopplar loss och återinstallerar automaten. Annars gäller inga försäkringar om vattenläcka uppstår, Gäller även behöriga VVS montörer (försäkring upphör).

 

Integritetspolicy – Water Company

För oss på Water Company är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Water Company i Sverige AB, org. nr 556481-9364, Kungsgatan 36, 534 34 Vara, e-mail: Info@watercompany.se (“Water Company”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Water Company ingår avtal med kund som köper tjänster utav Water Company. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Water Company webbplatser. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Water Company som Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2. Water Company samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event som Water Company anordnar eller på annat sätt har kontakt med Water Company. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Water Company och för att Water Company ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. För dig som är kund till Water Company

De personuppgifter Water Company samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

· Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)

· Adress

· Telefonnummer och e-postadress

· Betalningsuppgifter

· Kundnummer

· Kontaktperson för avtal & servicebesök

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats De personuppgifter Water Company samlar in (kontaktformulär) och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 

Namn

Företagsnamn

Stad

Telefonnummer och e-postadress

IP-adress och information om din användning av Water Companys webbplats. Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1. För dig som är kund till Water Company, Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Water Company dina personuppgifter i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och serviceprogram.

• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Water Company och utvalda samarbetspartners tjänster.

•Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknad undersökningar, statistik, affärsupp- följning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2. För dig som är besökare till vår webbplats Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt Mer information finns att tillgå via Water Companys cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

• Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär • Du startar en chat • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster • På annat sätt lämnar över personuppgift er till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Water Company personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

• Tillhandahålla specialerbjudanden •Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt •Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1. Water Company baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Water Company samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Water Company behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4. I vissa fall kan Water Company ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support. Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress. Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Water Company.

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Kategori av personuppgifter: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), Adress (inklusive faktureringsadress), Telefonnummer och e-postadress, Kundnummer. Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Ändamål: För att marknadsföra Water Company och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS. Rättslig grund: Intresseavvägning. Kategori av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress. Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till Water Company.

Ändamål: För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke. Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Water Companys webbplats. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till. Lagringstid: Så länge du inte själv begär att vi ska ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

7. Profilering

7.1. Water Company kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Water Company kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina surfbeteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@watercompany.se

När Water Company har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Water Company kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Water Companys rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

• Water Company sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Water Company. • Water Company sparar uppgifter om besökare till Water Companys webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

9. Vad är cookies?

En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators eller annan enhets hårddisk. Informationen som lagras däri kan returneras till våra servrar eller till relevanta tredje parters servrar under ett efterföljande besök.

9.1 Varför använder Water company cookies?

Hela grundtanken bakom vår webbplats är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder hemsidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och hur man använder webbplatsen. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din e-postadress till oss under ditt besök på webbplatsen så knyts cookien till denna. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan kontakta dig med förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av eller att vi ger förslag på produkter vi tror att du är intresserad av.

9.2 Vad andvänder water company cookies till?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud.

9.3 Överförs information till en tredjepart?

Vi ändvänder följande trackers för att spåra samt analysera cookies:

Google analytics varaktig 24 månader.

Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Water Company kopplade till webbplatsen. Water Company har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Facebook pixels, varaktig 12 månader.

Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Water Company har ingen direkt tillgång till denna användardata.

Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen https://www.facebook.com/policies/cookies/

Linkedin Insights, varaktighet 24 månader.

Informationen i dessa cookies, förs över till LinkedIn endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Water Company har ingen direkt tillgång till denna användardata.

Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Double klick, varaktighet 24 månader.

Syfte: Dessa cookies ställs in av en tredje part – DoubleClick – och används för visning av riktade annonser som är relevanta för besökaren över hela webben. Riktade annonser kan visas baserat på besökarens tidigare besök på watercompany.se. Annonser om ett ämne besökaren har uttryckt intresse för på watercompany.se kan till exempel visas på webben. Dessutom mäter dessa cookies konverteringsfrekvensen för annonser som presenteras för användaren. – https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

10 Dina rättigheter

En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Inställningar för webbläsare: De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den. 
Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information. Cookie settings in Internet Explorer Cookie settings in Firefox Cookie settings in Chrome

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies: Du kan installera en Google Analytics”webbläsar-plug-in” för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du nedan: Google Analytics & Privacy

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna cookiepolicy. Vår kontaktinformation ser du här:

Water Company i Sverige AB

info@watercompany.se

 

11 Ändring i integritetspolicyn.

Ändringar i integritetspolicyn Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Water Companys webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke

Kontakta oss Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Water Company på info@watercompany.se

Samma gäller för om du har några frågor om vår cookiepolicy.